Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov je určené ľudom v dôchodkovom veku, ktorí už nedokážu dostatočne uspokojiť svoje potreby a pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť inej osoby. 

Zariadenie pre seniorov je určené ľudom v dôchodkovom veku, ktorí už nedokážu dostatočne uspokojiť svoje potreby a pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť inej osoby. 

Poslaním nášho zariadenia je zabezpečiť seniorom – prijímateľom sociálnych služieb nielen základné fyziologické potreby, ale aj pocit bezpečia, príjemnej atmosféry, a to hlavne prístupom zamestnancov a zmysluplným naplnením dňa, tiež zvyšovať spokojnosť prijímateľov a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami a starostlivosťou.

V závislosti od zdravotného stavu sú prijímateľom sociálnej služby poskytované: rehabilitačné a skupinové cvičenia pre zlepšenie a udržanie fyzických schopnosti.

 

V zariadení pre seniorov:

V zariadení poskytujeme:

  1. odborné činnosti – najmä pomoc pri odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia (odborné činnosti, nácvik zručností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe)
  2. obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  3. ďalšie činnosti – najmä utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť a iné.

 

Ako vybaviť poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov?

Žiadateľ má byť v dôchodkovom veku (62 rokov) a potrebuje posúdenie obecného/mestského úradu o odkázanosti na sociálnu službu so s minimálne IV. stupňom odkázanosti. Do zariadenia môže byť prijatý aj človek, ktorý potrebuje sociálnu službu z iných vážnych dôvodov.

Podať ju môžte písomne u nás alebo tiež elektronicky: https://dods.sk/ziadost?id=dbb04

Pre bližšie informácie odporúčame navštíviť nás osobne alebo kontaktovať telefonicky alebo na cssinfo@barlicka.sk.

Telefonický kontakt Prešov: 051/749 8850

Telefonický kontakt Veľký Šariš: 051/ 4520 121