CSS Radosť n.o.

Nezisková organizácia CSS Radosť, n.o. bola založená v roku 2016, sídli v Centre sociálnych služieb na ul. Matici slovenskej 13 v Prešove a za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb:

  1. obhajoba práv telesne postihnutých detí, mládeže a dospelých a pomoc pri ich plnej sociálnej inklúzii
  2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti,  
  3. poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. a humanitárna starostlivosť
  4. ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  5. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  6. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  7. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  8. zamestnávanie občanov so zdravotným znevýhodnením

Od roku 2017 sa venujeme starším. Postupne vznikli Denný stacionár, Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti a Zariadenie pre seniorov. Vytvorili sme tak vzájomne prepojený systém podpory, v ktorom je možné vybrať si druh a úroveň podpory, akú starší človek potrebuje. V posledných rokoch sa združenie snaží nadobudnuté skúsenosti zúročiť, snažíme sa aplikovať metódy prístupu zameraného na človeka a do našej činnosti začleňovať rôzne inovatívne prístupy, napr. moderné terapie a nové metódy.

Podáva si tiež u nás, pre bližšie informácie odporúčame navštíviť nás osobne alebo kontaktovať na 051/749 8850 alebo na cssinfo@barlicka.sk.